Prawnik Toruń – sprawy karne

Kancelaria notarialna Toruń – czynności notarialne
Luty 7, 2021
Depilacja Toruń
Luty 8, 2021

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma bezustannie wiele zadań, które zobowiązują do roztropności oraz solidności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego fachu. Każda ze spraw, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o naruszenie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na mniejsze kategorie, które obejmują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zwykle są to wykroczenia związane z ruchem drogowym, na przykład jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się też sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do bardziej złożonych spraw, ponieważ odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, aby procedury sądowe jak najmniej oddziaływały na renomę, pozycję i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zazwyczaj realizowane przez kancelarię prawną postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie kiedy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są rezultatem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń często nie pochodzi z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne , kiedy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom w celu wywołania szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły konieczny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w trakcie działań kontroli skarbowej zostają udowodnione dochody z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową trzeba domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym podjąć określone działania. Są to zatem sprawy związane z formą oraz warunkami odbywania wyroku i zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o lepsze warunki kary. Najczęstszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w odbywaniu kary więzienia. Często skazani również starają się o wydanie kary łącznej w wypadku, gdy popełnionych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, gdy osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na marne warunki w areszcie. Adwokat może również wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to następstwa tych działań mogą okazać się dla sprawców poważne i zawierać takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Często zaliczane są tu także wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

http://www.adwokat-torun.pl

Komentarze są wyłączone.