Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implantologia stomatologiczna
29 października, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wchodzą w skład określonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie rozległy zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze strefy sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego potwierdzenia konieczne jest spełnienie paru kryteriów. Między innymi w czasie tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą zostać porównane z autentykami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz sporządza protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma właściwą formę oraz nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – zazwyczaj, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zapisane są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.