Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implantologia stomatologiczna
29 października, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wchodzą w skład określonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią dowód dokonania czynności prawnej i z tego powodu obejmują rozległy zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami ze sfery darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego aktu konieczne jest spełnienie paru wymogów. Między innymi w trakcie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z pierwowzorami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i przygotowuje protokół z całego procesu. Jeśli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią formę i nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych wypadkach – z reguły, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.