Kancelaria notarialna Toruń – czynności notarialne

Pozycjonowanie lokalne wizytówek w Google
Luty 6, 2021
Prawnik Toruń – sprawy karne
Luty 8, 2021

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wchodzą w skład określonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, głównym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są dowodem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego poświadczenia potrzebne jest wypełnienie paru wymogów. Między innymi w czasie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z pierwowzorami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród rozmaitych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może to zrobić w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i spisuje protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny ma właściwą budowę i nie może być zamieniony na notke urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych wypadkach – zazwyczaj, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery lub dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zapisane są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wydaje odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na prośbę stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

http://kancelaria-notarialna-torun.pl/

Komentarze są wyłączone.